Projekt UNICOMM je spuštěn! / UNICOMM Project is on!

Unicomm Projekt – projekt aktivní účasti univerzitní komunity

Hlavním cílem tohoto projektu je identifikovat jednotlivé faktory a vzorce, které podporují začlenění aktivní a inkluzivní participace studentů, a které zvyšují kompetence studentů tak, aby se mohli plně zapojit do inkluzivní komunity vysokoškolských institucí a vytvořit směrnice a doporučení týkající se organizačních struktur evropských vysokých škol v kontextu nejistých dob a náhlých změn.


Myšlenka projektu vychází z přesvědčení, že vysoká škola představuje více než jen vysokoškolské předměty, obory a výzkumy, a že by na všech lidech, kteří vysokou školu navštěvují nebo na ní pracují, by mělo záležet a měli by se cítit motivováni k zapojení se do iniciativ, které jsou pro ně důležité. Snažíme se obnovit pocit sounáležitosti s vysokoškolskou komunitou u studentů, kteří většinu svého studia strávili v online režimu a nejsou si jisti, jakou bude mít další vzdělávání podobu.

  • Nejprve analyzujeme faktory ovlivňující budování vazeb mezi studenty a institucí prostřednictvím průzkumu provedeného na evropských vysokých školách. Analýza identifikuje témata důležitá pro studenty, která souvisí s hodnotami, na kterých jim jako jednotlivcům záleží, a také zdroje motivace, které je pobízejí k zapojení se do mimoškolních iniciativ nabízených univerzitou.
  • Za druhé se snažíme vylepšovat dovednosti a kompetence angažovaných studentů a zaměstnanců, které podporují studentskou participaci, a usnadnit růst univerzitní komunity prostřednictvím osobních i online školení. Abychom získali lepší vhled do situace zaměstnanců, kteří podněcují studentskou účast, bude navržena a vedena mezinárodní skupina peer-coachingu ve formě profesionální vzdělávací komunity. Výsledkem bude série podcastů.
  • Posledním úkolem bude začlenit inovativní metody aktivní účasti studentů do rámců vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Iniciativy vedené studenty a podporované partnerskými institucemi povedou k rozvoji vysoce kvalitních metod podpory účasti studentů na evropských vysokých školách. Metody, které si udrží kvalitu bez ohledu na způsob výuky – offline či online.

Výsledky projektu budou shrnuty a prezentovány ve formě videonávodů, jak vytvářet a vést iniciativy pro studenty, a Příručky s pokyny a doporučeními, jak rozvíjet a posilovat univerzitní komunitu v kontextu nejisté doby a rychlých změn.

 

PROJEKT SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

KOORDINÁTOR PROJEKTU: VARŠAVSKÁ UNIVERZITA, Dobrovolnické centrum Varšavské univerzity

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

FH OO STUDIENBETRIEBS GMBH, Rakousko

EVROPSKÁ STUDENTSKÁ UNIE, Belgie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Česká republika

Více se dozvíte na: wolontariat.uw.edu.pl/unicomm

 

Původní text: 

Unicomm Project – university community active participation project

The main aim of the project is to identify the patterns and factors that support the incorporation of inclusive and active student participation, enhance student competences to allow them fully participate in the inclusive HEI community and create guidelines and recommendations concerning organisational structures of European Higher Education Institutions in the context of the uncertain times and rapid changes.


The idea of the project comes from the belief that HEI is more than academic courses and research, and that all of the people who attend and work at HEI should matter and feel motivated to be engaged in the initiatives that are important for them. We attempt to re-establish the sense of belonging to the HEI community for the students who spent most of their studies in the online mode and are uncertain how the further education will look like.

  • We first will analyze factors influencing the bond-building between students and institution through a survey conducted in European HEIs. The analysis will identify topics important for students that are connected with values that matter for them as individuals, and also the motivations that push them to engage into non-academic initiatives offered by the university.
  • Secondly, we attempt to enhance the skills and competencies of engaged students and staff supporting student participation, and to facilitate the university community growth through in-person and online trainings. In order to gain more insight into the situation of the employees who are supporting students’ participation the international peer-coaching group in a form of professional learning community will be designed and piloted. A series of podcasts will be created as another result.
  • The final objective is to incorporate innovative methods of active student participation into frames of higher education in Europe. Student-led initiatives supported by the partner institutions will lead to the development of high-quality methods of supporting student participation at European HEIs. The methods that will sustain the quality regardless of the  mode of teaching – offline or online.

The results of the project will be summarized and presented in the form of video tutorials on how to create and lead initiatives for students and a Handbook with guidelines and recommendations on how to develop and enhance the university community in the context of uncertain time and rapid changes.

PROJECT CO-FUNDED BY EUROPEAN UNION

PROJECT COORDINATOR: UNIVERSITY OF WARSAW, Volunteer Centre of the University of Warsaw

PROJECT PARTNERS:

FH OO STUDIENBETRIEBS GMBH, Austria

EUROPEAN STUDENTS’ UNION, Belgium

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC, Czech Republic

You can read more on wolontariat.uw.edu.pl/unicomm

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru