Studenti se specifickou poruchou učení


Komu jsou naše služby určeny?


 • studentům se specifickou vývojovou poruchou učení a studentům se získanými poruchami učení (alexie, agrafie, akalkulie)

Jakou podporu nabízíme?


 • podpora u přijímacího řízení na VŠ

 • diagnostika specifických poruch učení (prostřednictvím DysTestu)

 • funkční speciálněpedagogická diagnostika

 • poradenství ohledně organizačních záležitostí studia

 • doporučení k úpravě formy výuky a zkoušení

 • informační e-mail pedagogům o specifických potřebách studenta

 • potvrzení, že student je klientem Centra podpory studentů se specifickými potřebami

 • možnost rozvoje jazykových a kognitivních schopností v programu „Já na to mám“

 • časová kompenzace

 • asistenční (zapisovatelské) služby

 • zpřístupnění studijní literatury

 • zajištění jazykové korektury psaných textů

 • půjčování pomůcek (notebook, diktafon)

 • podpora u státních závěrečných zkoušek

 • poradenství pedagogům

 • kurzy pro pedagogy i studenty UP

Jaké jsou podmínky podpory?


Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory. Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

Navržená servisní a organizační opatření pro úpravu výuky a zkoušení vycházející z funkční diagnostiky jsou doporučením, vždy záleží také na požadavcích kladených ze strany příslušné fakulty ve vztahu k zvolenému studijnímu oboru.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

V případě uznání individuálního studijního plánu je nutné respektovat jeho podmínky, stanovené děkanem příslušné fakulty. Bližší informace o individuálním studijním plánu naleznete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého, který je zavěšen v sekci Legislativa.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě, Cyrilometodějské teologické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UPOL

Mgr. Zuzana Melounová
zuzana.melounova01@upol.cz

(mateřská dovolená)

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě, Cyrilometodějské teologické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UPOL

Mgr. Kristýna Chaloupková
kristyna.chaloupkova01@upol.cz

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Fakultě tělesné kultury UPOL

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Právnické, Lékařské a Filozofické fakultě UPOL

Mgr. Martin Kozel
martin.kozel@upol.cz 

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Filozofické fakultě UPOL

Mgr. Jana Sedláčková
jana.sedlackova@upol.cz

(mateřská dovolená)

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru