Studenti s psychickým onemocněním


Neurotická onemocnění


Neurotická onemocnění je velice rozmanitá skupina duševních onemocnění, která zahrnuje např. panickou poruchu, generalizovanou úzkostnou poruchu, smíšenou úzkostně-depresivní poruchu či obsedantně-kompulzivní poruchu. Společným znakem těchto onemocnění jsou úzkosti doprovázené somatickými příznaky.

Obtíže studenta s neurotickým onemocněním se mohou projevovat zejména v těchto oblastech:

 • narušení emočního prožívání – neklid, přehnané úlekové reakce,

 • změny v chování – zahrnují zejména zhoršení pracovního výkonu/prospěchu, mohou být doprovázeny stavy podráždění, napětí, potíže s koncentrací, pomalé tempo práce,

 • změny v kognitivní oblasti – mohou se projevit zejména zpomalením kognitivních procesů a ztrátou zájmu o okolní dění,

 • somatické projevy – zvýšená únava zapříčiněná poruchou spánku a přijmu potravy, napětí svalů, třes, slabost, závratě, přerývané dýchání, bolesti hlavy nebo břicha, pocení, pocity mrazení nebo horka,

 • sociální důsledky – obtíže s navazováním a udržováním vztahů, problémy s komunikací (chudá mimika, málomluvnost, zpomalená gestikulace).


Afektivní poruchy (poruchy nálady)


Tato kategorie charakteristicky zahrnuje takové nálady, které neodpovídají životní situaci jedince.

Do této kategorie spadají zejména depresivní a manické stavy, případně jejich kombinace (bipolární afektivní porucha). V typickém případě se u nemocného vyskytují sřídavě fáze (epizody) manické a depresivní.

Depresivní fáze

 • projevují se často v chování jako utlumenost, pasivita, rezignace, ale také se může objevit agresivita či zhoršení pracovního výkonu,

 • v emocích a myšlení se objevují pocity bezcennosti, strach, smutek, zoufalství, pocit beznaděje, sebepodceňování, neklid, podrážděnost, zpomalené myšlení, zhoršené soustředění a paměť, potíže v oblasti rozhodování, zmatenost, myšlenky na sebevraždu,

 • ze somatických projevů se objevují poruchy spánku (a s tím související zvýšená únava) a jídla (s výraznými výraznými úbytky váhy), ale také bolesti hlavy nebo břicha.

Manická fáze

 • v chování se objevuje euforická nálada, zvýšená aktivita, riskantní jednání, zvýšená komunikativnost (tzv. myšlenkový trysk – rychlá, nesouvislá řeč s přeskakováním do různých témat), podnikavost, ale i agresivita, pokud okolí brání výše popsaným projevům

 • v emocích a myšleníse se objevuje výrazná sebedůvěra, optimismus, megalomanství, ale i roztržitost nebo paranoia (bludy s pocitem ohrožení)

 • somatické projevy zahrnují zejména neklid, rychlé a výrazné pohyby či nízkou potřebu spánku

Student s afektivní poruchou ve výuce

Osoby s tímto onemocněním jsou léčeny psychofarmaky/psychosociální terapií. Za předpokladu, že léčba probíhá bez komplikací, příznaky onemocnění jsou výrazně oslabeny.

V případě výskytu depresivní fáze, je nutné mít na mysli, že deprese není lenost studenta. Doporučujeme proto postupovat individuálně dle aktuální fáze onemocnění.

Navštěvuje-li Vaši výuku student s některou z afektivních poruch, nebo máte-li podezření na tuto poruchu, neváhejte nás kontaktovat.


Obsedantně kompulzivní porucha


Projevy poruchy

Obsese jsou vtíravé, úzkost budící myšlenky, kompulze je nutkavé chování většinou užívané ke zbavení se nutkavé myšlenky.

Příklad

„Když se pokaždé v kuchyni neotočím o 360 stupňů (kompulze), něco se zítra stane (obsese). Co když jsem gay (obsese)? Co když nemiluji svou dívku (obsese)? Pokud třikrát nahlas nevykřiknu (kompulze) když vycházím z domu, něco se stane mým blízkým (obsese).“

Projevy studentů s OCD ve výuce:

Student s touto poruchou má často obtíže se soustředěním na výuku (zejména, pokud se objeví obsesivní myšlenky).

Je běžné, že okolí se často nechá vmanipulovat do obsesí a kompulzí, př. pokud člověk bude vyžadovat neustálé ujištění, že zamkl apod. a Vy ho ujišťovat budete, podporujete tím jeho poruchu. Proto je dobré domluvit se na tom, co učiníte kdykoliv bude vyžadovat ujištění.


Psychotické poruchy


Jedná se o širší skupinu onemocnění, při kterém je narušen kontakt s realitou. Patří sem zejména schizofrenie, schizoafektivní poruchy, případně duševní poruchy s bludy. Jejich projevy se liší individuálně nejen napříč diagnózami, ale i u osob se stejnou diagnózou.

Nejčastější projevy se dají charakterizovat jako:

 • v chování se může objevit uzavírání do sebe, přerušení sociálních vztahů, nesrozumitelná mluva, podráždění, výrazné výkyvy v chování, nespavost,

 • v emocích a myšlení dominují oploštělé emoce, útlum, pocit ztráty sebekontroly, úzkost, deprese, bludy (nepravdivá a nevyvratitelná přesvědčení odvozená ze zkreslených závěrů reality), poruchy paměti a pozornosti,

 • v kognitivní složce se objevují halucinace (klamné vjemy bez reálného podnětu), depresonalizace (student vnímá sám sebe odcizeně) a derealizace (okolí a druzí lidé se zdají být nereální, vzdálení), 

 • po somatické stránce se objevují zejména bolesti hlavy a na pohled chudá mimika.

Student s psychotickou poruchou ve výuce:

 • onemocnění má velice variabilní symptomatiku, ve výuce se student může chovat různě, záleží na typu psychotických poruch, délce onemocnění a fázi léčby,

 • častým jevem provázejícím studium je nízká schopnost soustředit se na výuku, obtíže se selekcí důležitých informací a zvýšená unavitelnost,

Navštěvuje-li Vaši výuku student s některou z psychotických poruch, neváhejte nás kontaktovat.


Pracovníci


Koordinátor pro studenty s psychickým onemocněním

na Filozofické fakultě UP

Mgr. Monika Smolíková, Ph.D.
monika.smolikova@upol.cz

Koordinátor pro studenty s psychickým onemocněním

na Pedagogické fakultě UP

Mgr. Kateřina Veselá
katerina.vesela01@upol.cz

Koordinátor pro studenty s psychickým onemocněním

na Právnické fakultě, Přírodověcké fakultě, Lékařské fakultě, Cyrilometodějské teologické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UP

Mgr. Lenka Szokalová
lenka.szokalova01@upol.cz

Koordinátor pro studenty s psychickým onemocněním

na Fakultě tělesné kultury UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru