Studenti se specifickou poruchou učení


Specifická porucha učení


Neurovývojová porucha biologického původu. Biologický původ zahrnuje interakci genetických a epigenetických faktorů a vlivů prostředí, které narušují schopnost mozku správně přijímat a zpracovávat verbální a neverbální informace (DSM-5, 2015).

 

Prokazujeme deficity v kognitivní oblasti (např. poruchy aktivity, pozornosti a paměti, zvýšenou unavitelnost, obtíže v časoprostorové orientaci), jazykové projevy poruchy (viz níže), behaviorální projevy (např. zvýšenou emoční citlivost, příp. emoční zranitelnost), deficity jemné i hrubé motoriky, potíže s plánováním, s organizací času, příp. s orientací v elektronické studijní agendě STAG.


Specifická porucha učení zahrnuje obtíže s učením a používáním školních dovedností, kdy nejméně jeden z následujících příznaků přetrvává po dobu nejméně 6 měsíců, přestože je jedinci poskytnuta intervence zaměřená na tyto potíže:

 1. Nepřesné nebo pomalé a namáhavé čtení.
 2. Obtíže porozumět čtenému.
 3. Obtíže s hláskováním (student např. přidává, vynechává nebo zaměňuje samohlásky nebo souhlásky ve slovech).
 4. Obtíže s písemným vyjádřením (student např. chybuje v pravopisu, interpunkci, gramatice; písemný projev je nesrozumitelný, odstavce nesprávně uspořádané).
 5. Obtíže s pochopením významu čísel, početních úkonů nebo obtíže s počítáním.
 6. Potíže s matematickým chápáním (obtíže s matematickými postupy, které vedou k vyřešení matematických úloh) (DSM-5, 2015).

Specifickou poruchu učení nelze vysvětlit poruchou intelektu, zraku či sluchu, jinými duševními nebo neurologickými poruchami, problémy v psychosociální oblasti, nedostatečnou znalostí jazyka, ve kterém probíhá výuka, nebo nevhodnou výukovou metodou (tamtéž). Diagnóza SPU se může diagnostikovat i po 17. roce věku a v dospělosti, jestliže se potvrdí ve vyšetření nebo se prokážou přetrvávající těžkosti v učení už ve školském věku (Mikulajová, 2016).

Narušené oblasti a dovednosti v případě specifické poruchy učení specifikujeme každou zvlášť.


Specifická porucha učení se specifikací

Specifická porucha učení se specifikací:

 • s poruchou čtení
 • s poruchou psaní
 • s poruchou počítání

Současně specifikujeme aktuální závažnost obtíží: mírná, středně těžká, těžká (DSM-5, 2015).

Specifická porucha učení se specifikací ve čtení

Narušení se projevuje v oblastech: přesnost čtení, rychlost a plynulost čtení, porozumění čtení. Dyslexie je alternativní termín zahrnující poruchu učení charakterizovanou sníženou schopností přesně a plynule poznat slova, dobře je chápat a správně je hláskovat. Pokud označíme poruchu jako dyslexie, je nutné určit, v čem přesně má jedinec potíže. Je nutné specifikovat, zda má jedinec nějaké přidružené obtíže, např. poruchu porozumění čtení nebo obtíže s pochopením matematiky (DSM-5, 2015).

Specifická porucha učení se specifikací v psaní

Narušení se projevuje problémy s pravopisem, problémy s gramatikou a interpunkcí. Narušena bývá přehlednost nebo uspořádání písemného projevu (DSM-5, 2015).


Specifická porucha učení s poruchou počítání

Narušení se projevuje obtížemi v pochopení čísel, zapamatování početních pravidel, přesném nebo plynulém počítání, správném porozumění početním operacím.

Alternativním termínem je dyskalkulie, který se používá pro poruchu charakterizovanou obtížemi se zpracováním informací o číslech, učením se matematickým úkonům a neschopností správně a plynule počítat. Pokud používáme termín dyskalkulie, je nutné specifikovat, co přesně je narušeno. Je potřeba také vyznačit, zda jsou přítomny obtíže i v dalších dovednostech, např. v porozumění matematickým operacím nebo v porozumění přesnému významu slov (DSM-5, 2015).

Dospělost se specifickou poruchou učení

U dospělých jedinců se specifickou poruchou učení obvykle přetrvávají potíže s hláskováním, čtou pomalu a s velkou námahou, mohou chybovat ve výslovnosti víceslabičných slov. Často potřebují číst text opakovaně, aby si zapamatovali obsah a obtížně vyvozují závěry z psaných textů a dokumentů, z číselných informací. Mohou se vyhýbat činnostem, které vyžadují čtení, psaní nebo počítání. Někteří z nich využívají alternativních způsobů zprostředkování textu (např. software převádějící text na mluvené slovo, audioknihy). Epizody závažné úzkosti nebo úzkostných poruch zahrnující tělesné příznaky nebo panické ataky jsou v průběhu života běžné a doprovázejí jak ohraničené, tak rozsáhlé poruchy učení (DSM-5, 2015).

Zdroje:

MIKULAJOVÁ, Marína. Špecifické poruchy učenia. In: KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia. Logopédia. Prvé vydanie. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2016, s. 195-212. ISBN 978-80-223-4165-3.

RABOCH, Jiří, ed. et al. DSM-5®: diagnostický a statistický manuál duševních poruch. První české vydání. Praha: Hogrefe – Testcentrum, 2015. liv, 1032 stran. ISBN 978-80-86471-52-5.

Přístup ke studentovi


Bude-li to potřeba:

 • poskytněte studentovi delší čas při písemném zkoušení

 • dovolte studentovi psát tiskacím písmem nebo na PC/notebooku

 • volte raději testy s alternativami než písemky, kde se musí hodně rozepisovat, dejte mu možnost vyjadřovat se věcně a stručně

 • bude-li to možné, upřednostněte ústní formu zkoušky před písemnou

 • přihlédněte k možné nesprávné technice čtení při přípravě na ústní zkoušku

 • dbejte na klidné prostředí u zkoušek a zápočtů

 • bude-li to možné, shovívavěji hodnoťte specifické chyby, které se mohou vyskytnou v psaném jazyce českém, anglickém i jiném jazyce

 • umožněte studentovi používat ve výuce i při zkoušce tabulky, kalkulačku, Slovník spisovné češtiny, cizojazyčné slovníky

 • poskytněte navýšení času o 25 % při práci s textem,  na zpracování písemné práce, písemné zkoušky, písemné přípravy k ústní zkoušce

 • bude-li to možné, tolerujte sníženou kvalitu grafického projevu

Pracovníci


Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Přírodovědecké, Pedagogické, Cyrilometodějské teologické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UPOL

Mgr. Kristýna Chaloupková
kristyna.chaloupkova01@upol.cz

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Fakultě tělesné kultury UPOL

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení

na Právnické, Lékařské a Filozofické fakultě UPOL

Mgr. Martin Kozel
martin.kozel@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru