Pro uchazeče


Jak vybrat studijní program?


Video v českém znakovém jazyce

Požadavky a uplatnění

Požadavky, kladené vysokou školou na studenty, jsou na všechny stejné – bez ohledu na to, jestli se jedná o studenta intaktního nebo studenta se specifickými potřebami.

Z toho důvodu je potřebné při výběru vhodného studijního programu myslet nejen na to, čemu byste se chtěli v budoucnosti věnovat, jaké jsou možnosti uplatnění po ukončení studia na VŠ, ale také na to, jestli se v průběhu studia nevyskytne požadavek, který nebudete moci splnit z důvodu svého postižení či znevýhodnění.

Kde hledat informace o vysoké škole?


Video v českém znakovém jazyce

Webové stránky

Na webových stránkách univerzity www.upol.cz v části „Studujte u nás“, kde je možné nalézt potřebné informace o studijních programech, přijímacím řízení, ubytování a stravování, studiu studentů se specifickými potřebami, ale i základní informace z oblasti kultury, sportu či volného času

Gaudeamus

Gaudeaumus je další způsob, jak získat potřebné informace o studiu na VŠ. Jedná se o Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání zaměřen na prezentaci jednotlivých fakult a univerzit v rámci celé ČR.

Dny otevřených dveří

Prostřednictvím Dnů otevřených dveří, které se konají na jednotlivých fakultách 1-2x ročně. První termín je vždy v průběhu listopadu a druhý v lednu. Zájemci o studium tak mají vhodnou příležitost zjistit přesné informace nejen o přijímacím řízení v informačních blocích jednotlivých fakult, ale i možnost seznámit se s místem svého budoucího studia.

V tyto dny jsme Vám k dispozici také v Centru podpory studentů se specifickými potřebami, pomůžeme Vám s doporučením vhodného studijního programu a seznámíme Vás s tím, jaké služby můžete v průběhu studia využívat.

Návštěvníkům Dne otevřených dveří UP bývá k dispozici speciální autobusová linka, která vyjíždí ze zastávky Hlavní nádraží, odkud pokračuje směrem k jednotlivým fakultám. Jízdní řád je k dispozici na webových stránkách univerzity.

Koordinátoři Centra podpory studentů se specifickými potřebami

Případně je možné zkontaktovat naše jednotlivé koordinátory, na které se můžete obrátit s konkrétními dotazy týkajícími se studia na Univerzitě Palackého.

Sociální sítě

Další možností je facebookový profil UP, kde se můžete seznámit se spoustou studentů a dozvědět se tak mnohé informace přímo od osob z vašich řad. Podívat se můžete i na YouTube, kde jsou k dispozici reportáže z univerzitního života i video Atraktivní, perspektivní, cílevědomá (prezentace pro studenty se specifickými potřebami).

Celoživotní vzdělávání

V případě celoživotního vzdělávání, které patří již delší dobu mezi nejvýznamnější témata společenské diskuse a tvoří důležitou součást vzdělávací činnosti UP, můžete informace získat prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání na hlavní stránce UP, nebo na webových stránkách jednotlivých fakult UP v části určené „Zájemcům o studiu“

Jak podat přihlášku?


Video v českém znakovém jazyce

Elektronická přihláška

Podání přihlášky probíhá elektronickou formou, čím se šetří nejen Váš čas, ale i peníze. Formulář elektronické přihlášky naleznete na stránce www.prihlaska.upol.cz.

V přihlášce přímo uvedete, jaký typ specifické poruchy máte, aby Vám mohla univerzita v případě potřeby a možností zajistit co nejbezproblémovější průběh přijímacího řízení. Pro to, aby vám mohl být poskytnut servis služeb, je potřeba zaslat i potvrzení o Vašem zdravotním postižení, znevýhodnění či onemocnění.

Jak na přijímací zkoušky?


Video v českém znakovém jazyce

Termín a průběh

Přijímací řízení na jednotlivých fakultách probíhají (ve většině případů) od dubna do července.

V případě, že uvedete v přihlášce, že jste uchazeč se specifickými potřebami, na základě čeho žádáte o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení, naváže s vámi koordinátor Centra (dle druhu specifické potřeby) kontakt, aby zjistil povahu a rozsah vaší specifické potřeby a navrhne modifikaci přijímacího řízení.

Zásady

Přitom dbá zásady, že navrhovaná úprava se má odchylovat od běžného postupu v nejmenší nutné míře, aby forma zkoušky zodpovídala vašim možnostem na straně jedné a na straně druhé, aby byly zajištěny rovnocenné podmínky ve srovnání s uchazeči bez specifických potřeb.

Kromě vašich předpokladů pro studium vámi zvoleného programu ověřuje i vaši připravenost využívat standardních technologií pro překonání specifických bariér (kompenzační pomůcky, výpočetní technika, znalost českého znakového jazyka, hmatového písma apod.).

Adaptace přijímacích zkoušek


Video v českém znakovém jazyce

Z důvodu specifických potřeb je možné zajistit:

  • zajištění tlumočníka do/z českého znakového jazyka nebo znakované češtiny

  • zajištění asistenta pro práci s textem

  • zajištění navýšení časové dotace pro zpracování písemné, praktické či ústní zkoušky

  • zajištění vhodného formátu zadání (zvětšené nebo barevně adaptované písmo, elektronická forma, elektronická forma s hlasovým výstupem, Braillovo písmo, úprava textu: grafická podoba textu; způsob značení správních odpovědí atd.)

  • využití speciálních pomůcek (optické nebo elektronické lupy, počítač s hlasovým nebo hmatovým výstupem,  polohovací vaky, výškově nastavitelné lavice, sportovně-kompenzační pomůcky)

  • nahrazení hromadné zkoušky individuální zkouškou, nebo její realizace v menší skupině

  • možnost projít se a protáhnout v průběhu zkoušky; sledovat svůj zdravotní stav; pít nebo jíst v průběhu zkoušky

  • v případě potřeby je možné zajistit pro uchazeče se zrakovým postižením nebo s omezením hybnosti doprovod

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru