Studenti se sluchovým postižením


Kdo je student se sluchovým postižením?


Video v českém znakovém jazyce

Studenti se sluchovým postižením mohou mít mnoho stupňů závažnosti sluchové vady. Nejdůležitější a nejzákladnější dělení studentů (osob) se sluchovým postižením je na „neslyšící“ (ti, kteří nepoznají sluchem jednotlivé hlásky) a „nedoslýchavé“ (ti, kteří hlásky rozlišit mohou). Nedoslýchavost se dále dělí na stupně podle velikosti sluchové ztráty neboli míry, do jaké daný člověk rozumí zvukům mluvené řeči.

 

Pro studenty se sluchovým postižením je obtížné mluvenou řeč vnímat, a mají v různé míře problém ji produkovat (protože sluchová kontrola chybí nebo je nedostatečná). Někteří jsou přesto schopni díky tvrdé práci a usilovnému cvičení mluvit srozumitelně, jiným jde rozumět jen velmi těžko. Srozumitelnost řeči nesouvisí s inteligencí, ale jen s jistým nadáním, v určité míře je také závislá na velikosti sluchové ztráty. Stejný princip platí u odezírání – ne každý student se sluchovým postižením umí perfektně odezírat, opět musí mít pro odezírání vlohy.

Jak komunikovat se studenty se sluchovým postižením


Video v českém znakovém jazyce

Odezírání

Odezírání je nejčastější způsob komunikace neslyšících se slyšícími. Je velmi náročné a vyčerpávající. Lze odezřít jen několik hlásek, zbytek si musí odezírající domyslet. Navíc melodii hlasu odezřít nelze, proto např. ironii lze zachytit velmi těžko. Při odezírání je nutné dodržet některá základní pravidla:

 • zajistěte si pozornost odezírající osobě, je-li to možné sdělte jí téma hovoru
 • mluvte čelem k odezírající osobě, zajistěte dobré světelné podmínky
 • dbejte na zřetelnou výslovnost, nezakrývejte si ústa, není nutné ani zvyšovat hlas nebo křičet
 • zdůrazňujte klíčová slova a v případě potřeby opakujte sdělení jinými slovy
 • bude-li to možné, eliminujte okolní hluk
Video v českém znakovém jazyce

Znakový jazyk

Znakový jazyk je přirozený, plnohodnotný, samostatný jazyk, který má svoji gramatiku a slovní (znakovou) zásobu a nemá nic společného s gramatikou českého jazyka. Pro komunikaci s neslyšícím studentem je tato forma komunikace nejvhodnější, vyžaduje však přítomnost tlumočníka. Bude-li to možné, respektujte tyto zásady při komunikaci:

 • mluvte a dívejte se přímo na studenta, student je hlavním účastníkem komunikace, není nutné hovořit ke tlumočníkovi s vysvětlujícími komentáři ani mluvit ve třetí osobě
 • pokuste se hovořit plynule a přirozeným tempem, není nutné čekat na to, až tlumočník přetlumočí vaše informace
 • po zadání písemného úkolu/testu neposílejte tlumočníka pryč z místnosti, během písemného zadání s tlumočníkem komunikujte pouze v nezbytných případech
Video v českém znakovém jazyce

Psaná forma

Zvolíte-li jako způsob komunikace psaní, uvědomte si, že pro některé studenty se sluchovým postižením je čeština cizí jazyk.

Studenti se sluchovým postižením mají různé komunikační preference, projevujte prosím vstřícnost a ochotu přizpůsobit se dorozumívacím možnostem každého studenta.

Video v českém znakovém jazyce

Přístup ke studentovi


Bude-li to potřeba:

 • před každým rozhovorem se sluchovým postižením navažte zrakový kontakt, ten udržujte po celou dobu rozhovoru

 • ověřujte si, zda vám student rozuměl důležitá sdělení – doporučujeme požádat studenta, aby informace řekl vlastními slovy, důležité informace můžete zopakovat, případně napsat

 • ve výuce cizího jazyka nezařazujte poslech

 • poskytněte studentovi navýšení časového limitu u písemných zkoušek (včetně písemné přípravy na ústní zkoušku)

 • umožněte možnost využít kompenzační pomůcky ve výuce i při konzultacích

Zde můžete shlédnout video s názvem „Psaný projev Neslyšících“. Video vzniklo pro potřeby výuky studentů se sluchovým postižením a přiblíží Vám více specifika psaného projevu Neslyšících studentů.

 • respektujte přítomnost dalších osob ve výuce, studenti se sluchovým postižením obvykle ve výuce využívají zapisovatelský i tlumočnický servis

 • před odevzdáním písemných prací mohou studenti se sluchovým postižením využít jazykovou korekturu CPSSP

 • zohledněte případné stylistické a gramatické chyby při psaní testů

 • při neúspěšné komunikaci mějte na paměti, že jde o důsledek sluchového postižení, přistupujte ke studentovi se stejným respektem a s ohledem na důstojnost jako k člověku bez postižení

Video v českém znakovém jazyce

Tlumočníci českého znakového jazyka


 • simultánně tlumočí a stojí/sedí vedle mluvící osoby

 • tlumočí výklad v reálu – na to se však potřebuje připravit, proto potřebuje alespoň 3 dny před tlumočením prostudovat výukové materiály od vyučujícího

 • tlumočník kontaktuje vyučujícího ohledně materiálů potřebných pro svou přípravu – tlumočník je vázán etickým kodexem – s materiály zachází jako s důvěrnými informacemi (neposílá je dalším osobám)

 • na výuce obvykle bývají přítomni dva tlumočníci, kteří se po cca 15 minutách střídají (z důvodu kvality tlumočeného projevu)

 • online výuka – prosím vyčkejte, až vás tlumočníci ujistí, že jsou připraveni k tlumočení výuky

Také se můžete podívat na sérii videí, která vznikla pro potřeby výuky studentů se sluchovým postižením. Jedná se o videa „Umístění tlumočníka v učebně“, „Tempo mluvčího a tlumočníka“, „Posílání tlumočníka pryč z učebny“ a „Mluvení na tlumočníka“. Jednotlivé scénky ukazují, jak zabránit nedorozumění při vzájemné spolupráci.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením

na všech fakultách UP

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.
pavel.kucera@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru