Studenti se zrakovým postižením


Komu jsou naše služby určeny?


 • studentům se zrakovým postižením, jejichž zraková vada stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem)

 • studentům se zrakovým postižením, kteří pracují buď s hmatově tištěnými dokumenty nebo s odečítači obrazovky

Jakou podporu nabízíme?


Konzultační činnost

 • konzultace k přijímacím zkouškám a poradenství při výběru studijního oboru

 • řešení aktuálních studijních záležitostí

Osobní a studijní asistence

 • průvodcovské služby související se studiem

 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu

 • předčitatelské služby

 • zapisovatelské služby

Adaptace studijních materiálů

 • digitalizace textů, jejich převod do elektronické podoby

 • převod černotisku do Braillova písma

 • přepis zvukových záznamů přednášek a seminářů, zvětšování textů

 • modifikace studijních materiálů do reliéfní podoby, tvorba reliéfní grafiky

Materiální a technické zabezpečení

 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek optického charakteru (notebook se zvětšovacím softwarem, různé druhy lup aj.)

 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek akustického charakteru (notebook s hlasovým výstupem, diktafon)

 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek taktilního charakteru (Pichtův psací stroj, braillský řádek, bílá hůl aj.)

Jaké jsou podmínky podpory?


Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory. Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

Navržená servisní a organizační opatření pro úpravu výuky a zkoušení vycházející z funkční diagnostiky jsou doporučením, vždy záleží také na požadavcích kladených ze strany příslušné fakulty ve vztahu k zvolenému studijnímu oboru.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

V případě uznání individuálního studijního plánu je nutné respektovat jeho podmínky, stanovené děkanem příslušné fakulty. Bližší informace o individuálním studijním plánu naleznete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého, který je zavěšen v sekci Legislativa.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty se zrakovým postižením

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
lucie.flekacova01@upol.cz

Koordinátor pro studenty se zrakovým postižením

aktuálně na rodičovské dovolené

Mgr. Hana Karunová, Ph.D.
hana.majerova@upol.cz

Koordinátor digitalizace

Bc. Martin Herzinger
martin.herzinger@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru