Pravidla poskytování tlumočnických služeb


Video ve znakové řeči

Pravidla poskytování tlumočnických služeb pro studenty se sluchovým postižením

Student si může objednat tyto služby:

 1. Tlumočení z/do českého znakového jazyka – tlumočník zprostředkovává komunikaci mezi mluvčími znakového a mluvčími mluveného jazyka.
 2. Transliteraci z/do znakované češtiny – transliterátor zprostředkovává komunikaci mezi mluvčími znakované češtiny a mluvčími mluveného jazyka.
 3. Vizualizaci mluvené češtiny (tzv. artikulační tlumočení) – vizualizátor slova řečníka pečlivě opakuje tak, aby klient byl schopen odezírat ze rtů.

Tlumočení z/do českého znakového jazyka, znakované češtiny či vizualizaci mluvené češtiny (dále jen tlumočení) si student objednává na tlumočnickém dispečinku UP. Tlumočení nelze objednat přes koordinátora nebo jiného zaměstnance (např. přímo u konkrétního tlumočníka). Student si nevybírá tlumočníka.


Video ve znakové řeči

Objednání tlumočnických služeb

 • Student na začátku každého semestru zašle tlumočnickému dispečinku rozvrh na daný semestr a uvede, na které předměty požaduje zajistit tlumočnické služby. Termín pro zaslání požadavků bude vždy upřesněn tlumočnickým dispečinkem.
 • Objednávka tlumočení musí vždy obsahovat kompletní informace – datum, čas, předmět, jméno vyučujícího, místnost.
 • Jakmile tlumočnický dispečink zajistí objednanou službu, pošle studentovi informace ohledně tlumočení a kontakt (jméno a e-mail) na tlumočníky. Informace student dostane minimálně tři dny před samotným tlumočením.
 • Student se setká v den výuky s tlumočníky v konkrétní učebně, kde výuka proběhne.
 • V případě, že není možné na výuku zajistit tlumočníka, bude student předem informován a bude mít k dispozici pouze zapisovatele. Tlumočnický dispečink o této skutečnosti vždy informuje zapisovatelský dispečink. V tomto případě musí být student po celou dobu na výuce přítomen a může sledovat zápis, který bude sdílený.
 • V případě, že student neobjedná tlumočení včas, nezašle požadované podklady nebo dodá tlumočnickému dispečinku rozvrh po stanoveném termínu, Centrum nezaručuje, že služby budou zajištěny.
 • Pro přednášky či výuku v cizím jazyce tlumočení neposkytujeme. Student se může obrátit na zapisovatelský dispečink a zajistit si simultánní přepis.

Video ve znakové řeči

Termíny pro objednání tlumočení

 • Pokud v průběhu semestru dojde ke změně termínu výuky, student o tom tlumočnický dispečink informuje ihned, jakmile se to dozví, minimálně týden před realizací výuky.
 • Objednání tlumočníka na konzultaci s vyučujícím či jiným zaměstnancem UP (např. studijní oddělení…) je třeba objednat minimálně 48 hodin (dva pracovní dny) předem.
 • Pokud student bude prezentovat před třídou či vyučujícím svůj výstup (prezentace, projekt…), je potřeba, aby zaslal svůj projev v písemné podobě + video svého projevu v českém znakovém jazyce/znakované češtině minimálně 96 hodin (čtyři pracovní dny) před realizací prezentace.
 • Objednání tlumočníka na zkoušku musí být objednáno minimálně týden před termínem zkoušky. Student je povinný společně s objednáním termínu tlumočení zkoušky zaslat i materiály na zkoušku (skripta, prezentace, podklady, ze kterých se student na zkoušku připravuje).
 • Student může objednat tlumočení i v případě absolvování praxe. Pokud student vykonává praxi v zařízení mimo UP, je možné objednat tlumočení po celou dobu praxe. Tlumočení praxe je potřeba objednat minimálně 14 dní předem.
 • Student může požádat o tlumočení kurzů a exkurzí pořádaných UP. Služby je třeba objednat ihned, jakmile se student dozví o plánované akci.
 • Student si může objednat tlumočení i na sběr dat k závěrečné práci (např. rozhovory, dotazníky…) minimálně 14 dní předem. Student je povinný zaslat podklady (např. otázky pro rozhovor) společně s objednávkou tlumočení.
 • Na státní závěrečnou zkoušku (dále jen SZZ) je potřeba objednat tlumočení minimálně měsíc předem. Společně s objednávkou termínu tlumočení na SZZ je student povinný zaslat i materiály (podklady, ze kterých se student připravuje) a okruhy otázek. Pokud student bude obhajovat kvalifikační práci, je povinný zaslat přípravu obhajoby v písemné podobě + video svého projevu v českém znakovém jazyce/znakované češtině minimálně týden před realizací obhajoby. Student zašle také posudek či posudky své kvalifikační práce, pokud jej/je má již k dispozici. Pokud ne, dodá, jakmile jej/je obdrží + současně i video svého projevu v českém znakovém jazyce/znakované češtině, kde se vyjadřuje k otázkám oponentury.
 • Na promoce je potřeba objednat tlumočení minimálně 14 dní před termínem promoce. Student v objednávce uvede, zda potřebuje zajistit tlumočení i pro své rodinné příslušníky, případně další osoby.

Video ve znakové řeči

Překlady

 • Výuková videa je možné přeložit do českého znakového jazyka, anebo opatřit titulky. Student si může vybrat pouze jednu z výše uvedených možností. Titulky se objednávají u koordinátora pro studenty se sluchovým postižením. Překlad do ČZJ se objednává na tlumočnickém dispečinku. Vzhledem k časové náročnosti této služby je nutné ji objednat v dostatečném časovém předstihu, případně ihned, jakmile student výukový materiál obdrží. Každá situace bude individuálně posouzena.
 • Překlady dokumentů vztahující se ke studiu (např. dopis ze studijního oddělení, instrukce ke SZZ apod.) budou individuálně posouzeny.
 • Centrum nezajišťuje překlady a korektury e-mailů studentů se sluchovým postižením pro vyučující, spolužáky, studijní oddělení a další zaměstnance UP. Taktéž nenabízí služby překladů studijních materiálů do ČZJ (skripta, knihy, odborné články…).

Video ve znakové řeči

Nepřítomnost a změny ve výuce

 • Student je povinný plánovanou nepřítomnost oznámit tlumočnickému dispečinku, který poté tlumočníky sám odvolá. Pokud je nutné zrušit tlumočení náhle v den výuky (např. z důvodu nemoci), student pošle e-mail tlumočnickému dispečinku i konkrétním tlumočníkům, kteří mu mají zajistit tlumočení.
 • Pokud student ví, že přijde do výuky později, pošle e-mail tlumočníkům, kteří na něj počkají v učebně. Pokud student nepřijde bez omluvy do 15 minut od začátku výuky, tlumočníci odchází.
 • Pokud objednaný tlumočník do výuky nedorazí nebo přijde později, student ihned informuje tlumočnický dispečink.
 • V případě, že se student dozví o změně (např. forma výuky, jiná místnost, čas výuky, zrušení výuky apod.), oznámí to ihned tlumočnickému dispečinku. Pokud student dostane informaci až v den výuky, pošle e-mail tlumočnickému dispečinku i konkrétním tlumočníkům.

Video ve znakové řeči

Tlumočení ČZJ

 • Tlumočníci či tlumočnický dispečink žádají vyučující o podklady na výuku pro přípravu tlumočníků.
 • Tlumočník po celou dobu výuky plynule tlumočí. Je na studentovi, zda věnuje tlumočníkovi pozornost či ne. Tlumočník si nemůže všechno pamatovat a studentovi v případě jeho nepozornosti výklad zopakovat. Pokud studentovi uniknou důležité informace kvůli jeho nepozornosti, není možné z toho vinit tlumočníka.
 • Tlumočník studentovi neradí, nevysvětluje probíranou látku, pouze přetlumočí dotaz studenta vyučujícímu a naopak.
 • Pokud se student domnívá, že výkladu nerozumí pro chybný, nezvyklý výkon tlumočníka či kvalitu jeho tlumočení, sdělí to přímo tlumočníkovi (v průběhu tlumočení) nebo se obrátí na tlumočnický dispečink.

Video ve znakové řeči

On-line výuka

 • Student je povinen v rámci online výuky zaslat tlumočnickému dispečinku odkaz na výuku.
 • Student je povinen mít po celou dobu on-line výuky zapnutou kameru z důvodu komunikace mezi tlumočníkem a studentem a jeho případným otázkám na vyučujícího.
 • Pokud se student bez oznámení na výuce neobjeví, nebo se v průběhu výuky odhlásí a nereaguje tlumočníkům na zprávy, ani je sám nekontaktuje, tlumočníci se po 15 minutách odpojí a ukončí tak tlumočení.

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru