Citování digitalizovaných dokumentů


Klient – uživatel zraku

V případě klientů se zrakovým postižením v rovině slabozrakosti až zbytků zraku, kteří využívají zrak s pomůckami a zvětšením textu, lze uvádět citace v běžné podobě odpovídající tištěnému originálu.

Hovoříme o případu, kdy si student originál zvětšuje pod lupou a je schopen dohledat si stranu citačního zdroje.

Pokud však klient využívá digitalizovaný dokument zpracovaný CPSSP UP nebo jinou speciali-zovanou knihovnou pro uživatele se specifickými nároky, vztahuje se na způsob citování níže uvedené pravidlo (klient – uživatel hmatu, hlasu).

Klient – uživatel hmatu, hlasu

V případě, že student s nevidomostí či zbytky zraku využívá v bakalářské, diplomové práci či seminárních pracích digitalizované knihy ze specializovaných knihoven pro uživatele s postižením, cituje tento zdroj s ohledem na znění originálu knihy (autor, název).

Přitom by mělo znění citace obsahovat také informaci, kdo text zpracoval (specializovaná knihov-na či centrum pro uživatele se specifickými nároky) a rok zpracování.

Rok zpracování knihy je uveden v hranaté závorce, odpovídá roku zpracování knihy specializova-ným pracovištěm (zde CPSSP UP). Nejedná se tedy o rok vydání originálu tištěné knihy, ten je uveden až na konci citace.

Příklad citace digitalizovaného dokumentu

PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, [2019]. [cit. 8. února 2019]. Autorizova-ným přístupem dostupné na: https://library.upol.cz/arl-upol/cs/detail-upol_us_cat.19-0293058-Andragogicky-slovnik/?disprec=5&iset=1. (Podle vydání: Praha: Grada, 2014).

Vysvětlení k příkladu citace

PŘÍJMENÍ, JMÉNO AUTORA (velkým tiskacím písmem). Název knihy kurzívou. [online]. Mís-to/město zpracování digitalizovaného dokumentu: zpracovatel digitalizované knihy, [rok zpraco-vání knihy]. [cit. den. měsíc rok]. Autorizovaným přístupem dostupné na: webový odkaz v rámci specializované knihovny. (Podle vydání: místo/město vydaavatele: vydavatel, rok vydání tišteného originálu).

Nepřímá citace

citování u digitalizovaných knih ze specializovaných knihoven pro uživatele se zrakovým postižením

Digitalizovaná kniha pro uživatele se zrakovým postižením má obyčejně uvedeno v průvodce do-kumentem, že strany textu nesedí s předlohou, tedy originálem knihy. V případě, že uvádí student nepřímou citaci v textu, neuvádí stranu.

Přímá citace

citování u digitalizovaných knih ze specializovaných knihoven pro uživatele se zrakovým postižením

Pokud cituje v textu student přímo, měl by uvést stranu, která odpovídá originálnímu textu a to v součinnosti s vidícím předčitatelem. Druhou možností je uvést stranu digitalizované podoby knihy. Pokud se rozhodne student pro tuto cestu, pak doporučujeme skutečnost uvést jako dodatek či poznámku pod čarou v závěreč-ném výčtu literatury.

Zákonné ošetření citací knih ze specializovaných knihoven

Dále doporučujeme studentovi v závěrečné práci uvést zdůvodnění, proč cituje knihy ze specializovaných knihoven a nikoliv originál textu. Např. v závěrečném výčtu citované literatury. Viz níže.

Shrnutí doporučeného dodatku k závěrečným referencím (Použité literatuře na konci textu) v souladu s použitými digitalizovanými knihami

V textu bakalářské/diplomové/seminární práce uvádím citace zdrojů v podobě knih převedených do přístupné podoby pro potřeby osob se zrakovým postižením, jelikož jsem sám/sama jedincem se zrakovým postižením. Pro doplnění: Specializované knihovny při převádění knih vycházejí z platné legislativy, z práva člověka s postižením na edukaci a přístupu k informacím (Listina zá-kladních práv a svobod; Listina práv EU; Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů; Zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, ve znění pozdějších předpisů). Je potřeba upozornit, že dle zákona č. 35/1965, Sb., ve znění poz-dějších předpisů, dle §15 (2, písm. k) autorovo svolení k užití díla nepotřebuje a odměnu není po-vinen poskytnout, kdo rozmnoží vydané dílo zvláštní technikou pro potřeby nevidomých.

Strany přímých citací odpovídají knihám převedeným do přístupné podoby pro potřeby osob se zrakovým postižením (dokument pro nevidomé uživatele či zvětšený text pro slabozraké uživate-le). Specializované knihovny pro uživatele se specifickými nároky lze dohledat na odkazu zde. Uvedení čísla strany přímé citace je v případě čtenáře se zrakovým postižením přesto dle Teiresiás MU spíše bezpředmětné, i když dle ISO 690 je doporu-čeno, více na s. 8 metodiky k digitalizaci textů

Kontakty


Mgr. Hana Karunová, Ph.D.
Mgr. Lenka Hýblová

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru