Směrnice rektora


Video v českém znakovém jazyce

Směrnice rektora Univerzity Palackého – Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci, platnost od 1. dubna 2014

Video v českém znakovém jazyce

I. Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice upravuje podmínky uchazečů se specifickými potřebami při probíhajících přijímacích řízeních a podmínky studentů se specifickými potřebami při studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“).

Video v českém znakovém jazyce

2.  Uchazečem či studentem se specifickými potřebami (dále též jako „uchazeči a studenti“) se pro účely této směrnice rozumí uchazeči a studenti se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, specifických poruch učení, případně uchazeči a studenti s chronickým somatickým či psychickým onemocněním, s narušenou komunikační schopností, s poruchou autistického spektra. Zdravotním postižením se rozumí smyslové, tělesné či duševní postižení uchazeče či studenta, které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok.

Video v českém znakovém jazyce

3. Podporu uchazečům a studentům zprostředkovává Centrum podpory studentům se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“), jakožto pracoviště UP, a to v závislosti na individuálních potřebách konkrétní osoby a typu jejího zdravotního postižení či znevýhodnění.

Video v českém znakovém jazyce

4. Studentům, kteří jsou prokazatelně v důsledku svého zdravotního postižení výrazně znevýhodněni při plnění studijních povinností určitého typu, může děkan fakulty na základě jejich písemné žádosti umožnit vykonání některé studijní povinnosti v jiné formě, než jaká je v daném předmětu standardně vyžadována. Tímto postupem nelze zužovat či jinak měnit rozsah znalostí či dovedností, jejichž prokázání je vyžadováno pro splnění studijních povinností.

Video v českém znakovém jazyce

Článek 1 – Přijímací řízení

1. Studijní oddělení fakult (dále jen „studijní oddělení“) poskytnou uchazečům se specifickými potřebami kromě obecných informací o možnostech studia na UP rovněž informace o Centru a hypertextový odkaz na web Centra. Studijní oddělení předá uchazečům odkaz na tuto směrnici.

Video v českém znakovém jazyce

2. Uchazeči se specifickými potřebami jsou povinni doložit k elektronické přihlášce doklad prokazující specifické potřeby uchazeče.

Video v českém znakovém jazyce

3. Podá-li uchazeč se specifickými potřebami přihlášku ke studiu, v níž žádá zohlednění svých specifických potřeb, uvědomí studijní oddělení neprodleně Centrum, předá mu seznam uchazečů se specifickými potřebami a případné další specifické informace o podmínkách přijímací zkoušky pro uchazeče se specifickými potřebami (zejména termíny přijímací zkoušky, požadované znalosti, forma zkoušky apod.).

Video v českém znakovém jazyce

4. Zaměstnanec Centra informuje uchazeče se specifickými potřebami navíc o postupech, které UP nabízí studentům se specifickými potřebami s ohledem na jejich zdravotní postižení a individuální možnosti.

Video v českém znakovém jazyce

5. Příslušný zaměstnanec Centra je povinen navázat s uchazečem se specifickými potřebami osobní kontakt, zjistit povahu a rozsah specifické potřeby (v odůvodněných případech si tuto specifickou potřebu nechá potvrdit od uchazečova ošetřujícího lékaře) a navrhne děkanovi příslušné fakulty, prostřednictvím studijního oddělení, modifikaci přijímacího řízení pro daného studenta v souladu s ustanoveními čl. 5 této směrnice. Přitom dbá zásady, že navrhovaná úprava se má odchylovat od běžného postupu v nejmenší nutné míře a má kromě předpokladů pro studium zvoleného studijního programu ověřit připravenost uchazeče využívat standardních technologií, které jsou pro překonání daných specifických bariér k dispozici (kompenzační pomůcky, výpočetní technika, znalost znakového jazyka nebo Braillova písma apod.).

Video v českém znakovém jazyce

6. O přijetí uchazeče se specifickými potřebami ke studiu studijní oddělení příslušné fakulty uvědomí neprodleně ředitele Centra.

Video v českém znakovém jazyce

Článek 2 – Koordinátor uchazeče či studenta se specifickými potřebami

1. Každému uchazeči nebo studentovi se specifickými potřebami je přidělen koordinátor, který je zaměstnancem UP pracovně zařazeným na Centru.

Video v českém znakovém jazyce

2. Koordinátor na žádost uchazeče nebo studenta s ním spolupracuje při tvorbě jeho individuálního studijního plánu a zajišťování jeho dalších specifických potřeb souvisejícími s přijímacím řízením nebo se studiem na UP.

Video v českém znakovém jazyce

Článek 3 – Zápis studijních předmětů

1. Koordinátor Centra napomáhá studentovi se specifickými potřebami v daném semestru při zápisu do takových studijních předmětů, které s ohledem na své specifické nároky student skutečně může řádně v plném rozsahu studovat, neboť jsou k jejich absolvování vytvořeny potřebné podmínky (dostupnost literatury a specifických didaktických pomůcek, tlumočníků, technologií, známost přístupových tras apod.).

Video v českém znakovém jazyce

2. Pokud se v průběhu jednoho měsíce po začátku semestru ukáže, že vzhledem ke specifickým nárokům nemůže student některý ze zapsaných studijních předmětů v daném semestru absolvovat, informuje ředitel Centra o této skutečnosti děkana příslušné fakulty.

Video v českém znakovém jazyce

3. Zaměstnanci jednotlivých fakult UP jsou povinni poskytnout zaměstnancům Centra součinnost nezbytnou při tvorbě individuálního studijního plánu studenta i při následném poskytování specifických služeb.

Video v českém znakovém jazyce

Článek 4 – Služby pro studenty se specifickými potřebami

1. Ředitel Centra je oprávněn požadovat od garantů jednotlivých programů popř. oborů (přímo, nebo prostřednictvím koordinátora) přesnou anotaci předmětů, které v souladu s osobním, případně individuálním, studijním plánem má student se specifickými potřebami absolvovat v nejbližších dvou semestrech, včetně určení studijní literatury nezbytně nutné k absolvování předmětu, a určení vyučujícího, do jehož studijní skupiny bude student se specifickými potřebami zařazen.

Video v českém znakovém jazyce

2. Příslušný zaměstnanec Centra uvědomí před začátkem semestru nebo na začátku semestru všechny vyučující, v jejichž studijních skupinách jsou zaregistrováni studenti se specifickými potřebami, a nabídne jim konzultaci v otázkách použitelných didaktických postupů a technologií.

Video v českém znakovém jazyce

3. Nezbytnou literaturu, tlumočení znakového jazyka a specifické didaktické technologie zajistí příslušný zaměstnanec Centra pro dohodnuté předměty individuálního plánu tak, aby byly k dispozici v době postačující k přípravě na zkoušku, kolokvium nebo zápočet.

Video v českém znakovém jazyce

4. Vyučující je povinen upozornit zaměstnance Centra nejméně tři pracovní dny předem na požadavky kladené na plnění příslušných studijních povinností, které mohou překračovat možnosti studenta se specifickými potřebami při jejich plnění (například písemný test nebo zrakově podmíněná laboratorní a praktická činnost v případě studentů se zrakovým postižením apod.) a ověřit tak možnosti technologického řešení těchto úkolů nebo alternativních náhrad za ně.

Video v českém znakovém jazyce

5. Pokud didaktický postup vůbec neumožňuje sledovat výuku v její běžné podobě, je vedoucí katedry povinen po dohodě s vyučujícím a koordinátorem Centra určit z řad zaměstnanců katedry lektora, který studentovi podá alternativní výklad a potřebná vysvětlení individuálně.

Video v českém znakovém jazyce

6. Předměty založené na práci se specifickými technologiemi (zejména výuku práce s výpočetní technikou nebo výuka cizích jazyků) může student se specifickými potřebami absolvovat přímo v Centru s využitím potřebných technologií. Vyučujícím může podle dohody být buď přímo vyučující daného předmětu pro ostatní studenty, nebo pověřený vyučující Centra. Absolvování předmětu v těchto specifických případech potvrzuje vyučující daného předmětu pro ostatní studenty nebo ředitel Centra.

Video v českém znakovém jazyce

7. Za předpokladu, že se student stane studentem se specifickými potřebami v průběhu studia na UP, je povinen tuto skutečnost oznámit studijnímu oddělení příslušné fakulty, které bezodkladně zkontaktuje Centrum. Student je poté na základě výzvy Centra povinen předložit doklad prokazující zdravotní postižení nebo jinou specifickou potřebu.

Video v českém znakovém jazyce

Článek 5 – Podmínky týkající se zápočtů, kolokvií, zkoušek, komisionálních zkoušek a výukových prostor

1. Přístupnost výukových prostor

Zkušební místnost i výukové prostory musí být pro uchazeče a studenta se specifickými potřebami fyzicky přístupné (šik má rampa, výtah potřebných rozměrů) a pokud možno v těsné blízkosti specificky upravených toalet.

 

Video v českém znakovém jazyce
2. Technické vybavení zkušebních místností

Uchazeči nebo studenti se specifickými potřebami jsou ke zkouškám a testům zváni do zvláštní zkušební místnosti (zpravidla do Centra) kdykoliv jejich začlenění mezi ostatní uchazeče či studenty není technicky možné vzhledem k využívání zvláštní techniky, závislosti na osobním asistentovi apod. Za technické vybavení této místnosti odpovídá ředitel Centra, jemuž musí požadavky zkoušejícího být sděleny v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4. této směrnice.

Video v českém znakovém jazyce
3. Využívání specifického zařízení

a) Uchazeči nebo studenti, kteří běžně používají, s ohledem na specifické potřeby, specifická zařízení, jsou povinni předem upozornit na to, že mají potřebu toto vlastní specifické zařízení použít (digitální lupa, braillský záznamník, notebook s hlasovým syntetizérem nebo hmatovým displejem, psací stroj apod.). Z důvodu zajištění zásad obecně platných pro zkoušky (využívání dat na osobních záznamnících a počítačích v případě, kdy zkouška s využitím osobních poznámek nepočítá apod.) je UP oprávněna požadovat, aby uchazeč či student užíval během zkoušky zařízení z inventáře UP. UP je povinna vytvořit na tomto zařízení pracovní podmínky odpovídající specifickým potřebám uchazeče či studenta a zajistit naplnění zásad obecně platných pro zkoušky.

Video v českém znakovém jazyce

b) Uchazeči či studenti nevidomí a slabozrací skládají zkoušky, kolokvia a zápočty v braillském písmu nebo ve zvětšeném černotisku, přičemž mohou zápis provádět jak manuálně, tak za pomoci příslušného technického zařízení. Tam, kde to povaha zkoušky, kolokvia popř. zápočtu připouští, může ředitel Centra povolit zkoušku pouze za pomoci hlasového syntetizéru. Pokud je v případě zkoušek prováděných specifickým způsobem požadována anonymita, přepíše text do běžného písma určený člen zkušební komise nebo pověřená osoba pod dohledem určeného člena komise a tato kopie se zařadí mezi texty ostatních uchazečů či studentů.

Video v českém znakovém jazyce

c) Uchazeči či studenti se sluchovým postižením mají nárok na tlumočení do znakového jazyka. Ředitel Centra odpovídá za to, že jako tlumočník vystupuje během zkoušek pouze osoba k této činnosti způsobilá.

Video v českém znakovém jazyce
4. Prodloužení času

Uchazeči či studenti se specifickými potřebami mohou na základě podané žádosti, o níž rozhodne děkan příslušné fakulty na návrh vyučujícího, využívat prodlouženého času ke složení zkoušky; tato doba nesmí překročit trojnásobek času běžně předpokládaného pro složení příslušného testu nebo zkoušky.

Video v českém znakovém jazyce
5. Obsah a forma zkoušek

a) V případě, že mezi zkoušenými jsou uchazeči nebo studenti se specifickými potřebami, je zkoušející povinen zadání zkoušky postoupit řediteli Centra nebo osobě jím pověřené nejpozději 24 hodin před konáním zkoušky tak, aby Centrum mohlo zajistit, že se během zkoušky bude standardním způsobem využívat technologií v daném specifickém případě obvyklých. Ředitel Centra odpovídá za to, že poskytnuté informace nebudou sděleny třetí osobě a tak zneužity k ovlivňování výsledků zkoušky.

Video v českém znakovém jazyce

b) V odůvodněných případech může zkoušející trvat na tom, že zadání bude zaměstnancům Centra sděleno až v tu chvíli, kdy je sdělováno všem uchazečům nebo studentům. V takovém případě zkouška uchazeče nebo studenta se specifickými potřebami začne se zpožděním nutným k tomu, aby zadání zkoušky bylo převedeno do podoby odpovídající specifickým nárokům.

Video v českém znakovém jazyce

c) Pokud jde o zkoušky, jež mají konkurzní charakter, včetně zkoušek přijímacích, je ředitel Centra oprávněn požadovat, aby zadání vycházelo z takových písemných materiálů a předpokládalo takové pracovní postupy, které uchazečům nebo studentům se specifickými potřebami umožní účastnit se konkurzů za rovných podmínek. Jeho požadavek lze odmítnout pouze v případě, že požadovaná modifikace zadání nebo postupu modifikuje samu věcnou podstatu zkoušky.

Video v českém znakovém jazyce
6. Dozor u zkoušek a přísedící

a) Dozor u přijímacích zkoušek, souborných a komisionálních zkoušek, státních závěrečných zkoušek, státních rigorózních zkoušek a státních doktorských zkoušek probíhá stejně jako v případě ostatních uchazečů nebo studentů. V případě, že se zkouška koná v Centru nebo probíhá v rámci speciálně určeného zkušebního termínu, rozhodne zkoušející, zda výkon dozoru deleguje na zaměstnance Centra nebo zajistí dozor vlastními silami.

Video v českém znakovém jazyce

b) Je-li s ohledem na specifické potřeby uchazeče nebo studenta nezbytná přítomnost přísedícího, určí jej vedoucí katedry přednostně z řad vyučujících té disciplíny, která je předmětem zkoušky. Není-li to možné, je přísedící určen tak, aby svým vzděláním stál na úrovni uchazeče nebo studenta, má-li vzdělání odlišného typu, nebo na úrovni o jeden stupeň nižší, ovšem za předpokladu, že má potřebné základní znalosti dané disciplíny.

Video v českém znakovém jazyce

Článek 6 – Ubytování a stravování studentů se specifickými potřebami

1. Ředitel SKM UP ve spolupráci s ředitelem Centra zajistí přednostní ubytování studentům se specifickými potřebami, a to na základě projednání a doporučení v Kolejní komisi UP. Každá žádost o ubytování bude posouzena individuálně s ohledem na rozsah specifické potřeby a bezbariérové možnosti jednotlivých kolejních budov.

Video v českém znakovém jazyce

2. Bezbariérový přístup ke stravování pohybově postižených studentů je zajištěn v menze Neředín, tř. Míru 113, Olomouc, výdejně jídel Holice, Šlechtitelů 11, Olomouc a výdejně jídel Šmeralova 6, Olomouc.

Video v českém znakovém jazyce

II. Závěrečná ustanovení

Touto směrnicí se ruší směrnice rektora z roku 2011.

Tato směrnice nabývá platnosti od 1. dubna 2014.

 

 

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru