Jine 1
Se Zrakovým Postižením 2
Se Sluchovým Postižením 1
S Omezením Hybnosti 1

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Jsme celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult Univerzity Palackého. V současnosti zajišťujeme podporu téměř dvěma stům studentů se specifickými potřebami.

Vznikli jsme v roce 1996 pod názvem Centrum pomoci handicapovaným, a to při Katedře speciální pedagogiky (současném Ústavu speciálněpedagogických studií) na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

Podpora – jaká a pro koho?

Mohou se na nás obrátit především

uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách

pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci

učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami

intaktní studenti, kteří mohou využít služby centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupech k osobám se specifickými potřebami

DSC 6215
DSC 6286
DSC 8720
DSC 8732
DSC 8765
S Poruchami Uceni 2

Co nabízíme?

Našim cílem je zvýšit studijní komfort studentů se specifickými potřebami a zmírnit případné obtíže při studiu. Proto se snažíme zajišťovat: • asistenty na přepis/zápis přednášek a seminářů;
 • simultánní přepis;
 • asistenty na překonávání architektonických bariér;
 • průvodcovské služby;
 • nácvik prostorové orientace;
 • předčitatelské služby;
 • pedagogickou asistenci;
 • adaptaci studijních materiálů (digitalizace textů, převod do Braillova písma, zvětšování testů a textů);
 • časovou kompenzaci;
 • pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP);
 • zajištění individuální výuky;
 • školení STAGu a úvodní instrukce ke studiu;
 • půjčování pomůcek;
 • diagnostiku specifických poruch učení;
 • logopedickou intervenci;
 • zpracování zprávy z logopedického vyšetření;
 • tlumočníky do znakového jazyka, příp. znakované češtiny, a orální tlumočení;
 • konzultace k přijímacím zkouškám
 • konzultace se studenty, spolužáky či rodinou;
 • konzultace pro vysokoškolské pedagogy a ostatní pracovníky univerzity;
 • zpracování vyjádření centra (doporučení);

Náš týmŘeditelka CPSSP

Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
lucia.pastierikova@upol.cz
58563 5323 | 739 245 678

Zástupce ředitelky CPSSP

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
jiri.langer@upol.cz
585 635 322

Referent studijních a pedagogických záležitostí

Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.
ivana.pospisilova@upol.cz

Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.
pavel.kucera@upol.cz

Koordinátor pro studenty se zrakovým postižením

Mgr. Hana Karunová, Ph.D.
hana.majerova@upol.cz

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti a se somatickým onemocněním

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
e.urbanovska@upol.cz

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním

Mgr. Monika Smolíková
monika.smolikova@upol.cz

Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením na FTK UP

Pavlína Zendulková
pavlina.zendulkova@upol.cz

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti, se specifickými poruchami učení, příp. dalšími specifickými potřebami na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová
rybova.apa@upol.cz

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení a s narušenou komunikační schopností

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.
renata.mlcakova@upol.cz