Studenti se zrakovým postižením

 

Komu jsou naše služby určeny?

 • Studentům se zrakovým postižením, jejichž zraková vada stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem), s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních. Úprava obrazu pozůstává ve zvětšování nebo jiných změnách optického charakteru, není třeba využívat odečítače obrazovky.
 • Studentům se zrakovým postižením, kteří pracují buď s hmatově tištěnými dokumenty nebo s odečítači obrazovky (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem).

 

Jakou podporu nabízíme studentům se zrakovým postižením?

 • Osobní asistence/studijní asistence
  • průvodcovské služby související se studiem,
  • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu,
  • předčitatelské služby.
 • Adaptace studijních materiálů
  • digitalizace textů, jejich převod do elektronické podoby,
  • převod černotisku do Braillova písma,
  • přepis zvukových záznamů přednášek a seminářů,
  • zvětšování textů,
  • modifikace studijních materiálů do reliéfní podoby, tvorba reliéfní grafiky.
 • Konzultační činnost
  • konzultace k přijímacím zkouškám a poradenství při výběru studijního oboru,
  • konzultace s pedagogy a ostatními pracovníky UP v Olomouci,
  • konzultace s rodinou uchazeče o studium na UP,
  • řešení aktuálních problémových studijních záležitostí.
 • Metodická podpora pedagogů
  • pomoc při zpracování individuálních studijních plánů,
  • metodická pomoc při zpracování adaptovaných studijních textů a koncepce výuky.
 • Materiální a technické zabezpečení
  • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek optického, akustického i taktilního charakteru včetně pomůcek na bázi počítačů (PC s hlasovým výstupem či zvětšovacím SW, různé druhy lup, Pichtův psací stroj, bílá hůl aj.)

 

Jaké jsou podmínky podpory pro studenty se zrakovým postižením?

 • Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.
 • V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.
 • Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

 

Koordinátor pro studenty se zrakovým postižením

Mgr. Hana Karunová, Ph.D., e-mail: hana.majerova@upol.cz

 

Speciální pedagog

Mgr. Lucie Flekačová, e-mail: lucie.flekacova01@upol.cz

 

Pracovníci pro digitalizaci materiálů:

Bc. Martin Herzinger, e-mail: martin.herzinger@upol.cz

Mgr. Lenka Hýblová, e-mail: lenka.hyblova@upol.cz

 

Dokumenty ke stažení

 

Pravidla pro klienty se zrakovým postižením CPSSP UP pro citování knih v rámci závěrečných prací

KudyKam? Průvodce prváka po UP