Knihovna pro uživatele se specifickými nároky

 
  • Katalog literatury pro uživatele se specifickými nároky zajišťuje dostupnost studijních materiálů v adekvátních formátech, které umožňují studentům se zrakovým postižením (případně jiným typem postižení) efektivně pracovat s běžně požadovanými studijními texty.
  • Knihovna je formálně vedena jako tzv. specifická a je součástí systému Knihoven Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Řídí se Knihovním řádem UP i metodickými pokyny platnými pro ostatní knihovny univerzity, knihovní fond je katalogizován v Souborném katalogu UP.
  • Specifičnost knihovny spočívá v typologickém složení knihovního fondu (formáty knihovních jednotek) a v akvizičních metodách (digitalizace, brailleský tisk). Správou knihovny je pověřeno Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UPOL ve spolupráci s Knihovnou Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Bližší informace:

Mgr. Hana Karunová, Ph.D. – koordinátor pro studenty se zrakovým postižením, e-mail: hana.majerova@upol.cz