Studenti se specifickými poruchami učení

 

Co jsou to specifické vývojové poruchy učení?

Specifické vývojové poruchy učení (SVPU) se projevují obtížemi v oblasti čtení, matematických schopností, psaní a pravopisu. SVPU působí jedinci problémy v rámci vzdělávacího procesu. Nejsou způsobeny poruchami vývoje, zrakovým, sluchovým motorickým ani jiným zdravotním postižením, nebo nepodnětným prostředím. Příčina vzniku SVPU není dosud známa. Jako nejčastější příčina se uvádí dysfunkce centrální nervové soustavy (vztahující se k dědičnosti a k drobnému poškození mozku), dále odchylná organizace mozkových aktivit, netypická dominance hemisfér, nepříznivá lateralita (tj. levorukost, ambidextrie nebo zkřížená lateralita). SVPU nijak nesouvisí s IQ.

Druhy SVPU:

 • Dyslexie – neschopnost naučit se číst při běžném výukovém vedení, při přiměřené inteligenci a dostatečné sociokulturní příležitosti. Možné projevy: záměny tvarově podobných písmen, přehazování pořadí písmen ve slově nebo slabik ve slově, vynechávání řádků, pravolevé čtení, vracení se na začátek slova, pomalé slabikování, záměny zvukově podobných hlásek, chybný odhad délky hlásek a slabik, poruchy čtení s porozuměním, domýšlení slov, …
 • Dysgrafie – specifická porucha psaní. Možné projevy: přehazování pořadí písmen, vynechávání části slova, zaměňování písmen, nedodržování diakritických znamének, záměna číslic, těžkosti s technikou psaní (nesprávná reprodukce písmen, chyby v P-L orientaci, deformace tvarů písmen, zrcadlové inverze, pomalé psaní, neúhledné, narušení schopnosti vyjádřit písemně své myšlenky), pomalé tempo psaní, neúhledné písmo, …
 • Dysortografie – specifická porucha pravopisu. Možné projevy: potíže při diferenciaci krátkých a dlouhých samohlásek, obtíže v rozlišování slabik, které se liší v tvrdosti, vynechávání, přidávání a záměna písmen, obtíže v určování konců a začátků slov a vět, potíže v diferenciaci sykavek, …
 • Dyskalkulie – specifická porucha počítání. Možné projevy: poruchy související s pojmem přirozeného čísla, se zápisem čísla, poruchy v oblasti operací s přirozenými čísly a v chápání jednotek měr, vztahů mezi nimi, obtíže související s řešením slovních úloh, …
 • Dysmúzie – vývojová porucha hudebních schopností. Možné projevy: neschopnost rozpoznat sledy tónů, udržet v paměti melodii a znovu ji poznat, snížená schopnost reprodukovat slyšenou melodii, nedostatek hudebního smyslu vůbec.
 • Dyspinxie – specifická porucha kreslení. Kresebný projev je primitivní po stránce obsahové i technické.
 • Dyspraxie – specifická vývojová porucha motorické funkce (poruchy jemné i hrubé motoriky).

Jednotlivé typy se mohou kombinovat.

 

Jak přistupovat ke studentovi se SVPU?

Bude-li to potřeba:

 • poskytněte studentovi delší čas při písemné zkoušce; dovolte studentovi psát tiskacím písmem nebo na PC; volte raději testy s alternativami než písemky, kde se musí hodně rozepisovat, dejte mu možnost vyjadřovat se věcně a stručně,
 • umožněte studentovi zvolit si ústní formu zkoušky před písemnou,
 • přihlédněte k možné nesprávné technice čtení při přípravě na ústní zkoušku,
 • tolerujte specifické chyby v psaném projevu studenta u zkoušek,
 • dbejte na klidné prostředí u zkoušek a zápočtů,
 • umožněte studentovi používat ve výuce i při zkoušce tabulky, kalkulačku, Slovník spisovné češtiny, cizojazyčné slovníky,
 • umožněte studentovi pořízení audio záznamu na diktafon z Vašich přednášek (pro osobní účely),
 • umožněte studentovi zapisování poznámek z přednášek do notebooku,
 • zohledněte specifické obtíže formou prodloužených časových dotací na vypracování písemných prací a při práci s textem,
 • dejte studentovi k dispozici heslovité poznámky týkající se Vaší přednášky – z nich se student snadněji učí; použijte zvýrazňovače,
 • tolerujte sníženou kvalitu písma u zápisků, testů.

 

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení na Právnické, Lékařské a Filozofické fakultě UPOL

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., e-mail: renata.mlcakova@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení na Přírodovědecké, Pedagogické, Cyrilometodějské teologické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UPOL

Mgr. Zuzana Melounová, e-mail: zuzana.melounova01@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení na Fakultě tělesné kultury UPOL

Mgr. Lucie Ješinová, e-mail: lucie.jesinova@upol.cz

 

Speciální pedagog

Mgr. Lucie Flekačová, e-mail: lucie.flekacova01@upol.cz

 

Dokumenty ke stažení

Student se specifickými poruchami učení na vysoké škole