Dotazníky

Tato stránka slouží pro autory, kteří prostřednictvím Centra podpory studentů zamýšlí realizovat sběr dat pro své výzkumné záměry a jejich cíl se úzce dotýká studentů se specifickými potřebami v prostředí vysokých škol.

Autory dotazníků žádáme o vyplnění příslušného formuláře a jeho zaslání na e-mailovou adresu monika.smolikova@upol.cz

Rádi bychom upozornili všechny respondenty, že obsah dotazníků je plně v gesci příslušného autora a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami nezodpovídá za obsahovou náplň dotazníků. Dotazníky taktéž nejsou uloženy na webových stránkách Centra podpory studentů se specifickými potřebami, pro vyplnění prosím rozklikněte příslušný odkaz u dotazníků.

Děkujeme za pochopení,

tým CPSSP

Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením/specifickými potřebami

Autor (instituce): Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF UP v Olomouci 

Cílová skupina: Cílovou skupinou respondentů jsou osoby se zdravotním postižením/specifickými potřebami (15+).

Záměr: Cílem je získat názor osob se specifickými potřebami na podmínky v prostředí, ve kterém žijí (faktory omezení mobility, orientace, sebeobsluhy, vedení domácnosti, příjem informací, komunikační schopnosti).

Odkaz: https://forms.gle/MKZsNbdQyJSGde8E8

Kontakt: adela.hanakova@upol.cz

Aktivní: květen 2020 – říjen 2020 (včetně)

Akademická úspěšnost a akademický stres vysokoškolských studentů

Autor (instituce): Eva Sedláková, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Cílová skupina: Dotazník je určen vysokoškolským studentům nejen intaktním, ale především také se speciálními vzdělávacími potřebami.

Záměr: Dotazníkové šetření se zabývá souvislostmi mezi akademické úspěšností, stresem a osobnostními charakteristikami jedince. Jednou z výzkumných otázek je, zda je rozdíl mezi studenty intaktními a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Odkaz: Klikněte na tento text

Kontaktevasedlakovae@seznam.cz

Aktivní: prosinec 2020

Vysokoškolské studium z pohledu studenta se sluchovým postižením

Autor (instituce): Martina Částková, PedfUK

Cílová skupina: Vysokoškolští studenti se sluchovým postižením

Záměr: Hlavním cílem práce je zmapovat oblasti, které studenti vysokoškolského studia hodnotí jako problematické. 

Odkaz: https://www.survio.com/survey/d/E4I1M8F0F9L7H2R8C

Kontakt: Martina.Castkova@student.pedf.cuni.cz 

Aktivní: do 24. 3. 2020