HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Milí studenti a drazí kolegové,

chceme Vás informovat, že dnem 26. května 2020 nabývají  účinnosti níže uvedené norma UP:

 R-B-19/07-N01 Harmonogram akademického roku 2019/2020 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2019/2020

Odkaz:  https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-07-N01.pdf

R-B-20/02-N01 Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021

 Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-20-02-N01.pdf

 

Prostudujte si normy pečlivě, ať Vám případně nic „neuteče“ 😉

Tým CPSSPOpatření pro studenty se specifickými potřebami a další návštěvníky CPSSP

Vážení studenti,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 na vysoké vydáváme v rámci  CPSSP následovné opatření pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na UP a dalších návštěvníků CPSSP:

 • maximální velikost skupiny studentů či dalších osob přítomných na setkáních s pracovníky CPSSP je 15;
 • od 25. května 2020 se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), a to ve všech prostorách CPSSP, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 1,5 metry a pokud je v místnosti max. 15 osob. Jedná se primárně o konzultace, individuální výuky cizích jazyků u studentů se specifickými potřebami, individuální zkoušení v rámci CPSSP, poskytování intervenčních služeb.
  • Zákaz se nevztahuje na studenty s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
 • Současně ukládáme studentům se specifickými potřebami a návštěvníkům CPSSP povinnost, aby při vstupu do prostor a pracoven pracovníků CPSSP poskytli písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto prohlášení naleznete zde.
 • Při vstupu prostor a kanceláří CPSSP jsou všichni přítomní povinni provést dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí CPSSP.
 • Studentům a dalším návštěvníkům CPSSP je přísně zakázáno se sdružovat a vytvářet malé skupiny na chodbách fakult.
 • Po skončení konzultací, výuky, intervence, zkoušení je student a další návštěvník CPSSP povinen neprodleně opustit prostory fakult.

Informace ke zkouškám, výuce, či přijímacímu řízení na jednotlivých fakultách UP si definují jednotlivé fakulty UP vlastními předpisy.

Plné znění totoho opatření naleznete zde.

Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. v.r.
ředitelka CPSSP UP v OlomouciNa státnice a přijímačky bez roušek? Za dodržení určitých podmínek ano

V souvislosti s další vlnou uvolňování aktuálních opatření proti šíření Covid-19 je od 12. května možnost pohybovat se za určitých situací ve vnitřních prostorách fakult UP bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Týká se to studentů, uchazečů u přijímacích zkoušek, akademiků a členů zkušebních komisí, a to tehdy, pokud je mezi přítomnými zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob.

Toto uvolnění vychází z usnesení vlády č. 537/2020 ze dne 11. května. Jeho kompletní znění vč. Příloh si můžete přečíst na následujících odkazech:

usnesení č. 537/2020 (příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4)

Nadále platí pro studenty a od 18. 5. také pro účastníky přijímacího řízení, že osobní přítomnost na univerzitě za účelem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole je možná pouze za splnění následujících podmínek:

 • student/ka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhláztráta chuti a čichu apod.),
 • student/ka u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
 • student/ka nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • student/ka poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.


Promoce na Univerzitě Palackého budou probíhat od září

Vedení UP se dohodlo s děkany všech fakult, že letošní promoce budou uskutečněny nejdříve v průběhu září a nadcházejících měsíců. Jakkoli v ČR postupně dochází k uvolňování nouzových opatření a zmírnění omezování shromažďování, UP se s ohledem na tradiční charakter promocí rozhodla směřovat slavnostní předávání diplomů na období po prázdninách. Lepší bezpečnostní situace, propustnost hranic s okolními zeměmi a předpoklad menších zdravotních rizik totiž umožní, aby promoce proběhly v co největším rozsahu, a absolventi tak mohli slavnostní okamžiky plnohodnotně a naživo sdílet s větším počtem svých blízkých.

Toto rozhodnutí se týká jak promocí absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia, tak předávání jmenovacích dekretů docentům a přiznání práv emeritním profesorům. O podrobnějším harmonogramu promocí vás budou jednotlivé fakulty v dostatečném předstihu informovat.

Připomínáme, že termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně jako s tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.

Zpráva vydaná vedením UP dne 6.5.2020, dostupné zde.